På jakt efter gravar och boplatsspår i Kistinge

I samband med detaljplaneläggning då Kistinge industriområde växer har Kulturmiljö Halland utfört arkeologiska undersökningar i närområdet under 2010-talet.

I månadsskiftet juni-juli i år förundersökte Kulturmiljö Halland tre fornlämningar i Kistinge, strax söder om Halmstad. Området där fornlämningarna är belägna ligger i åker/ängs- och hagmark mellan skogsområdet vid Stjärnarp i öster och väg 15 i väster. De nu aktuella fornlämningarna påträffades vid en arkeologisk utredning år 2020.

Fornlämning L2020:3653 utgörs av förhistoriska boplatslämningar som ligger på en sandig och stenrik liten förhöjning i åkermark som annars är mer lerig i karaktären. I våra förundersökningsschakt påträffades flertalet stolphål, härdar, gropar och en ränna. Fynden utgjordes av keramik, flinta och bränt ben. De brända benen påträffades tillsammans med resterna efter ett större kärl av keramik. De hittades i en relativt grund grop som vilade på berghällen. Möjligen utgör fynden resterna av en grav. Preliminärt tolkas boplatslämningarna vara från yngre bronsålder – äldre järnålder, men vi ämnar ringa in dateringen av fornlämningen med hjälp av de analyser som nu tar vid av det insamlade materialet som träkolsprov och jordprover.

Fornlämningarna L2020:3647 och L2020:3649 belägna i hagen.

De andra två fornlämningarna (L2020:3647 och L2020:3649) var belägna i en hage där vanligtvis kor går och betar. Detta område utmärks av två förhöjningar med berghällar och sten och åter sten i alla storlekar.  Både markfasta stenar och stenar som placerats inom området av människor, troligen under senare tid men kanske även under förhistorisk tid. En hel del sten och byggnadsmaterial som tegel och trä har placerats inom området under det senaste seklet. Tidigare låg två hus strax sydost om fornlämningen, men dessa revs i slutet av 1900-talet.

Så här såg det ut när vi hittade vi keramiken.
Här är keramiken efter att den tagits upp ur marken och tvättats.

Vad vi även verkligen ville gå till botten med och undersöka var om vissa av stenarna som låg i formationer utgjorde markeringar för gravar. För att undersöka detta så drog vi många schakt inom området. Vi lyfte på stenar, vi grävde mellan stenar, öppnade upp ytor och rensade fram stensamlingar för att se om de utgjorde resterna av stensättningar, dvs gravar. Vårt idoga sökande resulterade i att vi kunde avskriva området som möjligt gravfält. Men spår efter förhistoriska aktiviteter hittade vi – två stora kokgropar och en härd. Dessa dokumenterades och undersöktes. Enstaka flintavslag och några skärvor förhistorisk keramik påträffades inom området.

En kokgrop som grävdes ut i fornlämning L2020:3647


Vill du läsa mer?

Här nedan finns tre av våra tidigare rapporter från området. Om ni vill se alla våra rapporter som finns tillgängliga för nedladdning kan ni hitta dem här.

Lämningar vid Kistinge industriområde

Arkeologiska Rapporter Stiftelsen Hallands Länsmuseer 2018:3

I och kring Brinerör. Fyra fornlämningar – en plats.

Arkeologiska rapporter från Hallands Länsmuseer 2019:2

Gravar och boplatser invid Kistinge deponi


Rapport Kulturmiljö Halland 2020:49

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s