Förhistoria i Ålstorp

Under oktober var vi på plats i Ålstorp i Laholms kommun, precis invid Våxtorps Nya Grustag, för att genomföra en arkeologisk undersökning. Detta med anledning av att Våxtorps Nya Grustag planerar att utöka grustäkten söderut. Inom det planerade området för det nya grustaget berörs två fornlämningar (L1996:11 och L1997:9460), vilket innebär att de måste undersökas och dokumenteras innan grustäkten kan utvidgas. Undersökningen skedde på två olika områden som låg bredvid varandra, med en yta på totalt ca 11 550 m².

I landskapet runt omkring undersökningsområdet finns olika typer av fornlämningar såsom fossil åkermark, odlingslämningar (till exempel odlingsrösen och parceller), boplatslämningar (så som härdar, gropar och stolphål) och gravar (stensättningar och högar). Inom vårt undersökningsområde fastställde en tidigare förundersökning att det även här fanns liknande lämningar. Syftet med den arkeologiska undersökningen var därför att undersöka och dokumentera de lämningar som fanns i det berörda området samt att samla in eventuella fynd.

Den större stensättningen under utgrävning med ett lätt frosttäcke. I denna anläggning fann vi förhistorisk keramik. 
Ett av de undersökta odlingsrösena med en del av undersökningsområdet synligt i bakgrunden.

Vid undersökningen användes olika metoder och redskap. I det första skedet schaktades matjorden bort med maskin för att frilägga de olika arkeologiska lämningarna. Sedan användes mindre redskap såsom spade, hacka och skärslev för att undersöka anläggningarna närmare. Då fastställs anläggningens typ, dess uppbyggnad och vi samlar in eventuella fynd. Den arkeologiska undersökningen berörde flera lämningar från yngre bronsålder till äldre järnålder; vi hittade odlingsrösen, härdar, fossil åkermark, en grop samt två sannolika gravar i form av stensättningar.

I den större av stensättningarna framkom skärvor av förhistorisk keramik. Keramikskärvorna hittades på två olika platser i de yttre delarna av stensättningen, vilket gör att den initiala tolkningen är att dessa är två sekundärgravar. Andra fynd som framkom under utgrävningen var enstaka skärvor av keramik, ett fåtal flintavslag och ett litet avslag i kvarts. 

Två av de lite större keramikskärvorna som hittades i den större stensättningen under utgrävningen. Den högra skärvan är 6 x 5 cm och 0,4 cm tjock och den vänstra skärvan är 6,7 x 4,7 cm och 0,4 cm tjock. 
En av härdarna under utgrävning. Ifrån dessa tas makrofossilprov och kolprov för datering och närmare analys av lämningen. Proverna läggs i påsar som kan ses till vänster i bild och platsen där man tagit proverna mäts sedan in med GPS.

För att få fram ytterligare information om anläggningarna togs olika prover från dessa. De prover som togs vid denna undersökning var 14C-prover, vedartsprover och makrofossilprover. Med hjälp av provsvaren kan vi datera anläggningarna, och hitta spår av bevarade förhistoriska växter. Dessa kan ge indikationer på vad för typ av växtlighet som fanns på platsen, samt vad som odlades i området. Dessa analyser visar också om de olika anläggningarna har samma ålder eller om området har använts vid under olika tidsperioder.

Alla undersökta anläggningar dokumenterades löpande på olika sätt. De mättes in med GPS, ritades på millimeterpapper och fotograferades med både vanlig kamera och med drönare. De olika lagren, fynden och konstruktionerna beskrevs även i text. Dokumentationen ute i fält är viktig för det efterföljande tolkningsarbetet.

Schaktning och inmätning med GPS av ett av undersökningsområdena.

Nu fortsätter arbetet inne på kontoret; fyndtvätt, analys av de olika proverna, registrering av anläggningar och fynd, tolkningsarbete och rapportskrivning är exempel på arbetsuppgifter som sker inne på kontoret efter avslutat fältarbete. I rapporten kommer vår data att sammanställas och den arkeologiska tolkningen presenteras.

Undersökningen i Ålstorp kommer att bidra till utökad kunskap och förståelse om det förhistoriska landskapet på platsen och hur förhistorians människor levt och brukat i området. När rapporten är klar kommer den att finnas tillgänglig på vår hemsida. Där går det även bra att ladda ner och läsa våra tidigare rapporter.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s